Advokátska kancelária Nagy & Nagy s.r.o.

Posledná úprava: 15. januára 2021

1.       Výklad pojmov

V tomto dokumente majú nižšie uvedené slová a výrazy nasledovné významy:

Poskytovateľ         

Advokátska kancelária Nagy & Nagy s.r.o., sídlo: Kukučínova 8, 940 02  Nové Zámky, IČO: 53582268, DIČ: 2121410280, IČDPH: SK2121410280, v zastúpení: JUDr. Dávid Nagy, LL.M., konateľ, advokát s číslom zápisu SAK: 7321.

Služby       

Právne služby poskytované Poskytovateľom na webstránke, a najmä právne poradenstvo (s využitím online stream portálu, e-mailom, telefonicky alebo s využitím iného elektronického komunikačného nástroja), editácia dokumentov, zastupovanie a poskytovanie vzorov dokumentov na stiahnutie.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo Podmienky              

Tieto všeobecné zmluvné podmienky, resp. ich platné, pozmenené verzie.

Mandátna zmluva

Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom o poskytovaní služieb s vyššie uvedeným názvom.

Klient  

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s Poskytovateľom o poskytovaní služieb.

Práva duševného vlastníctva 

Práva vzťahujúce sa na akékoľvek patenty, ochranné známky, známky služieb, autorské práva, práva na vyňatie informácií z databázy, na priemyselné vzorky, know-how, na dôverné informácie a práva spadajúce pod akúkoľvek duševnú alebo priemyselnú ochranu, či už sú zaregistrované alebo nezaregistrované, resp. bez ohľadu na to, či sú zaregistrovateľné alebo nie, a na to, či existujú v Slovenskej republike alebo v akejkoľvek inej krajine sveta, spoločne s akýmkoľvek a s dobrým menom súvisiacim s uvedeným.

Práva duševného vlastníctva tretích strán    

Práva duševného vlastníctva využívané pri poskytovaní služieb patriace tretej strane.

Webstránka           

Internetové webstránky dostupné na webovom sídle www.legisly.sk a jej podstránky.

Údaje: všetky informácie a skutočnosti, ktoré oznámi Klient Poskytovateľovi a Poskytovateľ Klientovi v súvislosti so službami. Údaje podliehajúce mlčanlivosti advokáta (ďalej len mlčanlivosť advokáta): všetky informácie, skutočnosti alebo iné údaje, ktoré oznámi alebo uvedie Klient Advokátovi počas plnenia právnych služieb alebo v súvislosti s nimi. Poskytovateľ informuje Klienta, že advokátske služby súvisiace s mlčanlivosťou advokáta upravuje reguluje §9 Advokátskeho poriadku nasledovne:

(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie ako aj o osobných údajoch chránenýchosobitným zákonom.

(2) Advokát je povinný všetky osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, poučiť o rozsahu ich zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj v súvislosti so svedeckou povinnosťou takýchto osôb. Advokát je povinný zaviazať ich k mlčanlivosti aj po skončení činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb.

(3) Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, trvá aj po skončení zastúpenia.

(4) Pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže advokáta a osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, klient za splnenia podmienok uvedených v § 23 zákona. Oznámenie o pozbavení mlčanlivosti musí advokát písomne vyžiadať od klienta alebo osoby uvedenej v § 23 ods. 2 zákona. Za pozbavenie mlčanlivosti sa nepovažuje vyhlásenie klienta vykonané voči orgánu štátnej správy, policajného zboru, prokuratúry, súdu alebo tretej osobe.

(5) Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo inej prehliadky podľa Trestného poriadku, pri vykonávaní daňovej kontroly podľa zákona o správe daní a poplatkov a pri vykonávaní kontroly podľa colného zákona, pri vykonávaní kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie a pri vykonávaní kontroly Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, pokiaľ je takáto prehliadka alebo kontrola vykonávaná v priestoroch, v ktorých advokát vykonáva advokáciu alebo v priestoroch, v ktorých sa môžu nachádzať listiny alebo iné nosiče informácií, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa podľa zákona vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je advokát povinný upozorniť orgán vykonávajúci prehliadku alebo kontrolu na svoju zákonnú povinnosť mlčanlivosti, s tým spojenú obmedzenú edičnú povinnosť, ako aj na právne predpisy na ochranu osobných údajov. Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo inej prehliadky podľa Trestného poriadku je advokát povinný žiadať, aby orgán činný v trestnom konaní pribral k tomuto úkonu ako nezúčastnenú osobu zástupcu komory alebo iného advokáta. Advokát sa pri postupe podľa tohto ustanovenia riadi predpisom predsedníctva komory.

(6) Povinnosť mlčanlivosti advokáta sa vzťahuje aj na daňové konanie a iné obdobné konania, ak zverejnením informácií môže byť povinnosť mlčanlivosti porušená.

(7) Členovia orgánov komory môžu poskytovať informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti komory tak, aby nedošlo k porušeniu zákonnej povinnosti mlčanlivosti advokáta (§ 23 zákona).

§ 9 (1) Za advokátske tajomstvo sa považujú všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých

2.       Úvod

2.1.    Prostredníctvom Webstránky poskytuje právne služby Advokátska kancelária Nagy & Nagy s.r.o., sídlo: Kukučínova 8, 940 02  Nové Zámky, IČO: 53582268, DIČ: 2121410280, IČDPH: SK2121410280, v zastúpení: JUDr. Dávid Nagy, LL.M., konateľ, advokát s číslom zápisu SAK: 7321, a to na základe dohody uzatvorenej so spoločnosťou Legisly Solutions Kft. ako poskytovateľom platformy.

2.2.    Webová stránka je navrhnutá tak, aby umožnila Klientom využívať službu prostredníctvom internetu.

3.       Rozsah pôsobnosti

3.     

3.1.    Rozsah pôsobnosti týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje iba na služby poskytované na webstránke.

3.2.    Rozsah pôsobnosti týchto všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na všetky Mandátne zmluvy vyhradzujúce rozsah pôsobnosti týchto VZP, ktoré uzatvorí Poskytovateľ s Klientom v súvislosti so službami.

4.       Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.     

4.1.    Poskytovateľ zabezpečuje služby prostredníctvom používateľského rozhrania. Klient môže mať prístup k používateľskému rozhraniu prostredníctvom ním zvoleného užívateľského mena a kedykoľvek modifikovateľného hesla.

Základné práva a povinnosti Klienta

4.2.    Využívaním webstránky a služieb poskytovaných na webstránke Klient záväzne súhlasí s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

4.3.    Súhlasom s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami berie Klient na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prevádzkové poruchy vzniknuté počas činnosti webstránky, ktoré spôsobí porucha sieťového systému alebo zariadenia vrátane akéhokoľvek technického zariadenia Klienta.

4.4.    Poskytovateľ zabezpečí prístup k webstránke každému, kto prijme tieto všeobecné zmluvné podmienky a bude dodržiavať ich ustanovenia. Klient môže využívať služby i) po registrácii, ii) po úhrade poplatku za danú časť služby (v prípade spoplatnenej služby). Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytovať služby alebo používanie webstránky každej osobe, ktorá poruší ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok alebo právne predpisy súvisiace s používaním webstránky alebo iné právne predpisy. Okrem iného je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si náhradu škody voči vyššie uvedenému Klientovi.

4.5.    Klient je povinný do 3 dní nahlásiť Poskytovateľovi zmenu údajov, ktoré uviedol pri uzatvorení zmluvy v súvislosti so službami využívanými po registrácii, resp. po úhrade poplatku. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z nepresnosti uvádzaných údajov alebo zo zanedbania povinnosti nahlásiť zmeny údajov.

4.6.    Klient je pri využívaní služieb povinný dodržiavať právne predpisy a služby využívať takým spôsobom, ktorý neporušuje práva a oprávnené záujmy tretích osôb. Klient výslovne berie na vedomie, že porušenie týchto Podmienok sa považuje za závažne porušenie zmluvy, a okrem iných právnych následkov je Poskytovateľ oprávnený vypovedať Mandátnu zmluvu s okamžitou platnosťou.

4.7.    Klient je povinný spolupracovať s Poskytovateľom do takej miery, ktorú možno obvykle očakávať, aby Poskytovateľ mohol plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.

4.8.    Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na využívanie služieb musí mať vhodné internetové pripojenie, miestnu sieť a pracovné stanice. Podmienky potrebné na využívanie služieb sa uvádzajú v Systémových požiadavkách v Prílohe č. 1 týchto VZP.

4.9.    Klient nesie výlučnú zodpovednosť za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov (ďalej len prihlasovacie údaje). Ak zákon neustanovuje inak, Klient nesie zodpovednosť za všetky aktivity v súvislosti s jeho prihlasovacími údajmi. Klient bezodkladne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek neoprávnené použitie jeho prihlasovacích údajov alebo akékoľvek porušenie alebo hrozbu porušenia bezpečnostných požiadaviek.

4.10.         Klient je povinný zvoliť si vhodne komplikované heslo a meniť ho v primeraných intervaloch, no minimálne každých šesť mesiacov. Správa hesla je zodpovednosťou Klienta. Poskytovateľ vylučuje svoju zodpovednosť za škody vyplývajúce zo straty údajov a prenosu údajov, za ktoré nenesie vinu a ktoré vznikli v dôsledku zanedbania zmeny hesla. 

4.11.         Klient je povinný zabezpečiť fungovanie svojich zariadení bez vírusov a škodlivého softvéru, ako aj ochranu proti neoprávneným preniknutiam, a zároveň je povinný zabezpečiť minimálne potrebné parametre svojich zariadení počas celej doby využívania služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené škodlivými programami, ktoré sa vyskytli buď v zariadení Klienta alebo v niektorej z jeho databáz.

4.12.         Klient vyhlasuje a zaručuje sa, že:

i)                    služby bude využívať iba na zákonné účely;

ii)                   cez služby nebude prenášať ani podporovať prenos akéhokoľvek elektronického materiálu (vrátane vírusov), ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť alebo poškodiť služby Poskytovateľa alebo akejkoľvek inej osoby;

iii)                 zabezpečí, aby všetky pracovné stanice používané na prístup k službám používali vhodný a aktuálny antivírusový softvér a aby bola zavedená vhodná a aktuálna ochrana firewallom v počítači s pripojením na internet;

iv)                 údaje generované pri využívaní služieb bude používať iba na oprávnené účely a v povolených formách;

v)                   sa oboznámil so zoznamom subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 a výslovne súhlasí s tým, aby Poskytovateľ využíval týchto subdodávateľov pri poskytovaní služieb v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito VZP.

4.13.         Klient ďalej berie na vedomie, že využitie služieb, resp. ich poskytovanie advokátom Poskytovateľa si môže vyžadovať dodatočné údaje, ktoré nie je povinný poskytnúť, no ich neposkytnutie môže mať vplyv na riadne poskytovanie služieb. Poskytovateľ informuje Klienta, že počas využívania služieb bude od neho vyžadovať výlučne také údaje, ktoré sú potrebné na riadne poskytovanie služieb, a na tieto údaje sa vzťahuje vyššie uvedená povinnosť mlčanlivosti.

4.14.         Klient berie na vedomie, že ak Poskytovateľ pri realizácii služby podpisuje dokument, a takisto aj v prípadoch stanovených zákonom, je povinný overiť totožnosť a podpisové práva strán poskytujúcich právne vyhlásenie, a to na základe dokladov totožnosti, výpisu z obchodného registra alebo podpisového vzoru. Podpisujúci advokát je ďalej oprávnený overiť obdržané údaje strany podávajúcej právne vyhlásenie, resp. jej splnomocnenca, alebo predložené doklady a to aj tak, že ich vyhľadá v príslušnej evidencii. Advokát je pri podaní žiadosti na overenie údajov povinný uviesť aj príslušný právny úkon, a musí tiež viesť záznamy o právnych úkonoch a súvisiacich vyžiadaniach údajoch. Advokát môže použiť získané údaje iba pri svojej činnosti súvisiacej s vyhotovením dokladu, môže ich postúpiť iba súdu, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a komore konajúcej v disciplinárnej záležitosti. Kópiu údajov v papierovej forme môže Advokát uchovávať v súlade s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi podľa GDPR.

5.       Požiadavky na Klienta

5.1   Okrem ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok je Klient povinný dodržiavať aj právne predpisy Slovenskej republiky, ustanovenia etických kódexov súvisiacich s používaním internetu, pričom zodpovednosť za všetky vzniknuté škody nesie Klient.

5.2   Poskytovateľ spracúva údaje, ktoré mu dal k dispozícii Klient, len na uvedené účely, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, a výlučne v záujme poskytovania služieb.

5.3   Poskytovateľ neposkytuje údaje tretím osobám, s výnimkou osôb na ktoré sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov, subdodávateľov Poskytovateľa a na vyžiadanie orgánmi a súdmi. Poskytovateľ pri spracúvaní údajov Klienta koná podľa ustanovení zákona o advokátskej činnosti, advokátskeho poriadku a iných platných predpisov komory.

5.4   Na registráciu a objednanie služieb poskytovaných na webstránke je potrebné uviesť minimálne tieto údaje:

(A) V prípade fyzickej osoby: 

•             Celé meno

•             E-mailová adresa

•             Telefónne číslo

•             Fakturačná adresa

(B) V prípade právnickej osoby:

•             Názov firmy

•             Sídlo

•             IČO

•             E-mailová adresa

•             Telefónne číslo

•             Meno osoby konajúcej v mene spoločnosti

5.5   Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať alebo revidovať údaje Klienta. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nepravdivé alebo nepresné údaje Klienta, ani za škody v dôsledku poskytnutia nepresných alebo nepravdivých údajov.

6.       Informácie o objednávkach služieb dostupných na webstránke

6.2   Oprava chýb v údajoch: Klient sa pred dokončením procesu objednávky vie vždy vrátiť o krok späť do predchádzajúcej fázy, kde môže opraviť zadané údaje.

6.3   Po odoslaní objednávky dostane Klient potvrdenie e-mailom.

6.4   V prípade, že Klient nedostane toto potvrdenie v predpokladanej lehote v závislosti od služby, najneskôr však do 48 hodín od zaslania svojej objednávky, Klient je oslobodený od viazanosti ponuky alebo zmluvného záväzku.

6.5   Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za prijaté Poskytovateľom alebo Klientom, keď ich budú mať k dispozícii. Poskytovateľ vylučuje svoju zodpovednosť za nedoručenie potvrdenia, ak Klient zadal nesprávnu e-mailovú adresu alebo ak nemôže prijímať správy z dôvodu prekročenia kapacity úložného priestoru patriaceho k jeho e-mailovej schránke.

6.6   Zmluva medzi klientom a advokátom nadobúda účinnosť od dátumu, kedy Klient kompletne vyplní elektronický registračný formulár, dokončí proces identifikácie Klienta, prijme ustanovenia týchto VZP a Poskytovateľ potvrdí a aktivuje služby. Termíny plnenia v súvislosti so službami sa počítajú od kompletného splnenia ustanovení bodu 6.6.

6.7   Poskytovateľ odošle Klientovi e-mail o aktivácii služby, teda o uzavretí zmluvy.

6.8   V prípade spoplatnených služieb musí Poskytovateľ najprv prijať poplatok a následne aktivuje službu. Úhrada poplatku sa považuje za uskutočnenú po pripísaní sumy na účet Poskytovateľa. Ďalšou podmienkou plnenia je, aby poplatok uhradila tá istá osoba, ktorá je uvedená na faktúre Poskytovateľa.

6.9   Nákup služieb, ktoré sú dostupné na webstránke pre Klientov, je možný po zvolení objednávaných služieb. Informácie uvedené na webstránke sa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka považujú za výzvu na podanie ponuky, nie za ponuku na uzatvorenie zmluvy. V prípade elektronickej objednávky na webstránke sa teda uchádzač považuje za Klienta.

6.10           Poskytovateľ poskytne každému Klientovi iba jednu bezplatnú kontaktnú konzultáciu, a to v maximálnej dĺžke pätnásť (15) minút. Účelom konzultácie pri rozhodovaní spotrebiteľa v súvislosti s objednávaním služby. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť Klienta o bezplatnú konzultáciu, ak nie je v súlade s ustanoveniam týchto VZP alebo ju nie je schopný poskytnúť z dôvodu nedostatočnej kapacity.

6.11           Poskytovateľ a Klient súhlasia a Klient výslovne berie na vedomie, že platené online poradenstvo je možné využiť výlučne vo vopred dohodnutom termíne. V prípade, že sa konzultácia dohodnutá na online portáli zabezpečenom Poskytovateľom vo vopred dohodnutom termíne neuskutoční vinou Klienta, Klient príde o uhradený poplatok a nemá nárok na konzultáciu v novom termíne za tento uhradený poplatok.

7.       Poplatky

7.1   Za poskytnutie platených služieb je Klient povinný zaplatiť poplatky uvedené v aktuálnom cenníku.

7.2   Klient berie na vedomie, že poplatky za služby sa môžu líšiť vzhľadom na komplikovanosť služby zvolenej Klientom a na špecifickosť danej záležitosti. Poplatok za poverenie neobsahuje konečné výdavky, prípadné nevyhnutné poplatky ani iné podobné poplatky, a takisto ani náklady súvisiace s výkonom práce mimo sídla advokátskej kancelárie a v zahraničí. Poskytovateľ nie je povinný sám uhrádzať náklady súvisiace s výkonom služieb. Strany sa dohodli, že za vecný náčrt budú považovať formulár spísaný počas plnenia služby alebo iný objednávkový formulár.

8.       Právo Klienta na odstúpenie od zmluvy, považovaného za spotrebiteľa

8.1    Ak nakupujete ako spotrebiteľ, máte zo zákona právo odstúpiť od služby na webstránke a môžete si ho uplatniť do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy.

9.       Spôsoby platby a informácie o spracovaní objednávok

9.1   V prípade objednania služieb si Klient môže vybrať z nasledovných spôsobov platby:

a)        cez internet, pomocou služby poskytovanej vybranou spoločnosťou, v rámci ktorej je možné splniť svoju platobnú povinnosť absolútne bezpečným spôsobom, chráneným príslušným šifrovaním;

b)      spôsobmi, ktoré sa neuvádzajú v bode (a), na základe vzájomnej písomnej dohody Klienta a Poskytovateľa.

9.2   Spracovanie objednávok sa vykonáva v pracovných dňoch, cez víkendy a sviatky je zákaznícky servis webstránky pozastavený.

9.3   Zákaznícky servis je dostupný na vyššie uvedených kontaktoch Poskytovateľa.

10.   Požiadavky na Poskytovateľa

10   

10.1  Poskytované služby sa môžu líšiť od ilustrácií zobrazených na webstránke a od očakávaného dizajnu danej služby. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne nezrovnalosti medzi ilustráciou na webstránke a skutočnou vizuálnou podobou služby, ani za akékoľvek škody z toho vyplývajúce alebo s tým súvisiace.

11.   Podpora, nahlasovanie chýb a ich oprava

11     

11.1    Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať 90 % ročnú dostupnosť služby. Do času dostupnosti sa nezapočítavajú odstávky z dôvodu vopred ohlásenej údržby, výpadku služieb, okolnosti ktorého nemôže Poskytovateľ ovplyvniť (vrátane okrem iného externých prevádzkových porúch ovplyvňujúcich celkovú internetovú službu alebo jej časť – napr. dlhodobý výpadok elektriny, poškodenie linky, požiar, iná nehoda), ani čas prác potrebných na ich odstránenie, za čo Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

11.2  Zodpovednosť Poskytovateľa v prípade poruchy služby vzniká iba vtedy, ak Klient o danej chybe podrobne informoval Poskytovateľa e-mailom, a táto chyba je zrozumiteľná, identifikovateľná a jasne vymedzená. Za čas nahlásenia chyby sa považuje ten čas, kedy Klient nahlásil chybu Poskytovateľovi zrozumiteľným, identifikovateľným a jasne vymedzeným spôsobom. Omeškanie Klienta sa nemôže zohľadňovať v neprospech Poskytovateľa. Za omeškanie služby sa nepovažuje situácia, ak Poskytovateľ mešká s plnením svojich úloh z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť.

11.3  Klient berie výslovne na vedomie, že služba sa považuje za funkčnú v rámci svojho účelu, ak chyba neobmedzuje činnosť základných prvkov služby.

12.   Obmedzenie zodpovednosti

12.1  Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť Poskytovateľa je obmedzená maximálnou výškou povinného zákonného advokátskeho poistenia zodpovednosti za škodu. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu presahujúcu túto sumu. Obmedzenie uvedené v tomto bode sa nevzťahuje na zodpovednosť za úmyselné porušenie zmluvy a spôsobujúce ujmu na živote a zdraví človeka.

12.2   Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z chýb, ktoré vznikli mimo jeho kontroly alebo ktoré spôsobili obmedzenie používania služby, ktoré nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za centrálny systém služby a webstránky. Sú to hranice potrebné na stanovenie zodpovednosti strán za zmluvné plnenie alebo porušenie zmluvy. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť ani v prípade, ak služba nemôže byť poskytnutá v plnom rozsahu z dôvodu nefunkčnosti niektorých prvkov služby, o ktoré má Klient záujem, najmä v prípade dostupnosti služby na internete.

12.3  Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ poskytuje poradenstvo podľa tejto zmluvy len v súlade s hmotným a procesným právom Slovenskej republiky a na jeho základe a zodpovednosť Poskytovateľa je vylúčená v súvislosti s akýmkoľvek úkonom, pri ktorom Zmluvné strany uplatňujú na daný právny úkon iné ako slovenské hmotné právo.

13.   Práva duševného vlastníctva          

13.1             V prípade bezplatných dokumentov na stiahnutie sa Klientovi udeľuje nevýhradné právo na prístup, prezeranie, používanie a zobrazovanie kópií príslušného video obsahu alebo iného obsahu na jeho zariadení alebo iné používanie ako súčasti služby, ako to výslovne povoľujú tieto VZP, a to len na osobné a nekomerčné účely. V zmysle ustanovení týchto VZP sú vyhradené všetky práva, vlastníctvo a podiely na službe a video obsahu, ktoré nie sú výslovne Klientovi udelené.

13.2             Klient berie na vedomie, že ak právny predpis alebo zákon neustanovuje inak, nenadobúda žiadne práva duševného vlastníctva k službe alebo v súvislosti s ňou a že nemá žiadne iné práva na použitie, napríklad licenciu podľa týchto VZP.

13.3             Právo na používanie uvedené v článku 13.1 je podmienené úplným splnením povinnosti zo strany Klienta zaplatiť poplatok za službu.

14.   Ochrana osobných údajov a obchodného tajomstva

14.1           Poskytovateľ uchováva údaje získané počas poskytovania služby po dobu uvedenú v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré Poskytovateľ zverejnil na webstránke.

14.2           Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nepredvídateľnej úplnej alebo čiastočnej straty alebo poškodenia údajov získaných používaním služby v dôsledku udalosti, ktorú Poskytovateľ nemôže ovplyvniť. Poskytovateľ pravidelne zálohuje údaje, aby zabezpečil ich obnoviteľnosť.

14.3           Klient súhlasí s tým, aby Poskytovateľ používal log súbory a systémové informácie generované Klientom počas používania služby na účely jej plnenia a zlepšenia služieb Klientom.

14.4           S ohľadom na povinnosť mlčanlivosti Poskytovateľa sa klient a poskytovateľ zaväzujú, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa dozvedia počas trvania tohto zmluvného vzťahu a aj po jeho ukončení, budú bez časového obmedzenia považovať za obchodné tajomstvo a neposkytnú ich tretím stranám.

15.   Zrušenie zmluvy a vyššia moc

15.1           Poskytovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť alebo pozastaviť prístup Klienta k službe v prípade, že Klient nesplní svoje platobné alebo iné povinnosti podľa týchto Podmienok alebo Mandátnej zmluvy alebo poruší akékoľvek iné obmedzenia týkajúce sa používania služby, pričom v takom prípade budú Klientovi vrátené zaplatené poplatky, ktoré neboli využité na výkon služby.

15.2           V rámci plnenia Mandátnej zmluvy Poskytovateľ nezodpovedá za vyššiu moc, teda nenesie zodpovednosť za nepredvídateľnú udalosť, vojnu, občianske nepokoje, prerušenie prác, prírodnú katastrofu alebo inú nepredvídateľnú situáciu alebo epidemickú situáciu, ktorú Poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ktorá výrazne komplikuje alebo znemožňuje poskytovanie služby. Vyššia moc je definovaná ako fyzické poškodenie telekomunikačnej siete, za ktoré nie je zodpovedná žiadna zo strán a ktoré má za následok dočasnú alebo trvalú neschopnosť poskytovať službu.

15.3           Okolnosti vyššej moci oslobodzujú Poskytovateľa od jeho povinností vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy v rozsahu, v akom mu udalosť vyššej moci bráni v plnení týchto povinností, a to po dobu trvania následkov danej udalosti.

15.4           V prípade udalosti vyššej moci je Poskytovateľ povinný bezodkladne informovať Klienta o vzniku a skončení udalosti vyššej moci ako aj o všetkých relevantných okolnostiach súvisiacich s touto udalosťou počas jej trvania.

16.   Rôzne ustanovenia

16.1           Tieto VZP nadobúdajú účinnosť 01.07.2022. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VZP. V prípade zmeny týchto VZP Poskytovateľ zverejní nové Podmienky na webstránke a informuje Klienta o zmene podmienok a dátume účinnosti na viditeľnom mieste na webstránke. Neoznámenie zmien nemá vplyv na nadobudnutie účinnosti nových VZP.

Čiastočná neplatnosť

16.2           Ak akýkoľvek súd príslušnej jurisdikcie uzná akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa od týchto Podmienok oddelí a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti, ako keby boli tieto Podmienky prijaté Zmluvnými stranami bez nezákonných alebo nevymáhateľných ustanovení.

Rozhodné právo

16.3           Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky

Úplná dohoda

16.4           Podmienky a Mandátna zmluva tvoria úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami, a ak nie je uvedené inak, nahrádzajú všetky predchádzajúce ustanovenia a dojednania (ak existujú) medzi Zmluvnými stranami (ktoré sa považujú za ukončené vzájomnou dohodou), vrátane všetkých vyhlásení, ktoré si Zmluvné strany navzájom ústne alebo inak poskytli pred dátumom ich uzavretia.

Prílohy

1.: Systémové požiadavky

2.: Zoznam spolupracujúcich advokátov

1. Príloha: Systémové požiadavky

Minimálne technické požiadavky, ktoré musí Klient zabezpečiť počas trvania tejto zmluvy v prípade koncových bodov služby:

·         512 MB RAM

·         operačný systém: Windows 10/8, Mac OS X, Linux

·         prehliadač: Chrome, Safari, Firefox 3+, Opera

·         rozlíšenie: minimálne 980 x 550 pixelov

·         Na zaručenie maximálnej kvality služby je potrebné splniť nevyhnutné technické požiadavky na internetovú sieť v koncovom bode používania:

·         minimálne 10 Mbit/s

·         v prípade videí a streamov minimálne 4 Mbit/s

Príloha č. 2 Zoznam spolupracujúcich advokátov

JUDr. Dávid Nagy, LL.M.

JUDr. Tibor Nagy