Legisly Law Clinic bola založená s cieľom spájať právnikov, právnikov a ľudí v núdzi v dôsledku vojnových konfliktov.

Primárnym cieľom programu je podporovať tých, ktorí to potrebujú, a umožniť participujúcim sociálne citlivým študentom zapojiť sa do sociálnej pomoci už počas vysokoškolského štúdia a stať sa profesionálmi zodpovednými za sociálnu problematiku, ktorú podnikajú prostredníctvom svojich skúseností.

Právna klinika poskytuje fyzickým osobám pomoc v oblasti imigračného práva a občianskeho práva, ktorá nepredstavuje právne poradenstvo. Právna klinika poskytuje pomoc v právnych záležitostiach dotýkajúcich sa osôb z oblastí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom prípravou dostupného informačného materiálu k danému právnemu problému pod vedením vysokoškolského pedagóga právnickej fakulty alebo právnika, prípadne poskytovaním osobných údajov podľa kapacitných možností. Jogklinika zatiaľ nedokáže poskytnúť doplnkové právne služby (úprava podaní, zabezpečenie právneho zastúpenia a pod.), ale spolupracuje s advokátskymi kanceláriami, ktoré môžu prevziať vybavovanie veci v rámci pro-bono právnej pomoci.

So všetkými informáciami poskytnutými Legisly Legal Clinic bude zaobchádzať dôverne v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a budú zdieľané iba s právnymi zástupcami alebo inými tretími stranami so súhlasom žiadateľa. Po prijatí žiadosti bude v prípade potreby pracovník Legisly alebo študent pracujúci s právnickou klinikou kontaktovať žiadateľa, aby podrobnejšie prediskutoval svoje právne potreby.

Túto požiadavku postupujeme právnikom alebo študentom právnickej kliniky prostredníctvom systému Legisly Law Clinic, prípadne našim advokátskym a advokátskym partnerom prostredníctvom našej pro bono siete, ktorí sa môžu sami rozhodnúť, ako venovať svoju silu a odbornosť dobrovoľníctvu. Zahrnutie jednotlivých prípadov preto nie je nevyhnutne zaručené.

V akých prípadoch program Legisly Law Clinic nepomôže?

Legisly Jogklinika rieši len prípady súvisiace s pobytom v Maďarsku. V prípadoch, kde sa neuplatňuje právo Maďarska, právna klinika nemusí konať. Klinika Legisly Law nemôže konať v prípadoch, kde môžu konať len právnici, napr. vypracovanie dokumentu vyžadujúceho spolupodpis advokáta (zmluva o predaji nehnuteľnosti), zastupovanie v manželských veciach a pod.; Záležitosti súvisiace s hospodárskou činnosťou; Záležitosti týkajúce sa úschovy alebo ukončenia úschovy; Prípady, ktoré sú eticky nevhodné. Právna klinika neposkytuje právne poradenstvo.